یک برنامه مدیریت اطلاعات استراتژیک بهبود یافته برای موسسات پزشکی

Elsevier تومان 34,000
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
25
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Strategic information management plan Electronic medical record Software development Knowledge engineering and management Software quality engineering
کلمات کلیدی :
طرح مدیریت اطلاعات استراتژیک، مدارک پزشکی الکترونیکی، توسعه نرم افزار، مهندسی و مدیریت دانش، مهندسی کیفیت نرم افزار
عنوان فارسی :

یک برنامه مدیریت اطلاعات استراتژیک بهبود یافته برای موسسات پزشکی

عنوان انگلیسی :

An improved strategic information management plan for medical institutes

ژورنال :
Computer Standards & Interfaces
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092054891500121X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.csi.2015.11.001
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 25

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Strategic information management plan Electronic medical record Software development Knowledge engineering and management Software quality engineering

کلمات کلیدی : طرح مدیریت اطلاعات استراتژیک، مدارک پزشکی الکترونیکی، توسعه نرم افزار، مهندسی و مدیریت دانش، مهندسی کیفیت نرم افزار

عنوان فارسی : یک برنامه مدیریت اطلاعات استراتژیک بهبود یافته برای موسسات پزشکی

عنوان انگلیسی : An improved strategic information management plan for medical institutes

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092054891500121Xچکیده انگلیسی
The driving force behind software development of the Electronic Medical Record (EMR) has been gradually changing. Heterogeneous software requirements have emerged, so how to correctly carry out development project has become a complex task. This paper adopts the knowledge engineering and management mechanism, i.e., CommonKADS, and software quality engineering to improve existing strategic information management (SIM) plan as a design methodology to help software implementation for medical institutes. We evaluate the adopting performance by a real case that examines the maturity level of the architecture alignment between the target solution in the proposed SIM plan and the built medical system.

چکیده فارسی
نیروی محرکه توسعه نرم افزار ثبت الکترونیکی پزشکی (EMR) به تدریج تغییر می کند. الزامات نرم افزاری ناهمگن ظهور کرده است، بنابراین چگونه می توان به درستی انجام پروژه توسعه، تبدیل به یک کار پیچیده شده است. این مقاله مکانیسم مهندسی و مدیریت دانش، یعنی KADS مشترک و مهندسی کیت نرم افزار را برای بهبود اطلاعات موجود در برنامه مدیریت اطلاعات راهبردی (SIM) به عنوان یک روش طراحی برای کمک به اجرای نرم افزار برای موسسات پزشکی، تصویب می کند. ما عملکرد پذیرش را با یک مورد واقعی ارزیابی می کنیم که سطح بلوغ همگرایی معماری بین راه حل هدف در طرح SIM پیشنهاد شده و سیستم پزشکی ساخته شده را مورد بررسی قرار می دهد.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 34,000