نوآوری استراتژیک از طریق برون سپاری: نقش ریاست رابطه ای و قراردادی

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
70
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Outsourcing Strategic innovation Quality of client–supplier relationship Fixed-price contract Time and materials contract Joint venture contract
کلمات کلیدی :
برونسپاری، نوآوری استراتژیک، کیفیت ارتباط مشتری و تامین کننده، قرارداد ثابت قیمت، قرارداد زمان و مواد، قرارداد سرمایه گذاری مشترک
عنوان فارسی :

نوآوری استراتژیک از طریق برون سپاری: نقش ریاست رابطه ای و قراردادی

عنوان انگلیسی :

Strategic innovation through outsourcing: The role of relational and contractual governance

ژورنال :
The Journal of Strategic Information Systems
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963868715000360
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jsis.2015.08.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 70

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Outsourcing Strategic innovation Quality of client–supplier relationship Fixed-price contract Time and materials contract Joint venture contract

کلمات کلیدی : برونسپاری، نوآوری استراتژیک، کیفیت ارتباط مشتری و تامین کننده، قرارداد ثابت قیمت، قرارداد زمان و مواد، قرارداد سرمایه گذاری مشترک

عنوان فارسی : نوآوری استراتژیک از طریق برون سپاری: نقش ریاست رابطه ای و قراردادی

عنوان انگلیسی : Strategic innovation through outsourcing: The role of relational and contractual governance

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963868715000360چکیده انگلیسی
There is growing evidence that client firms expect outsourcing suppliers to transform their business. Indeed, most outsourcing suppliers have delivered IT operational and business process innovation to client firms; however, achieving strategic innovation through outsourcing has been perceived to be far more challenging. Building on the growing interest in the IS outsourcing literature, this paper seeks to advance our understanding of the role that relational and contractual governance plays in achieving strategic innovation through outsourcing. We hypothesized and tested empirically the relationship between the quality of client–supplier relationships and the likelihood of achieving strategic innovation, and the interaction effect of different contract types, such as fixed-price, time and materials, partnership and their combinations. Results from a pan-European survey of 248 large firms suggest that high-quality relationships between clients and suppliers may indeed help achieve strategic innovation through outsourcing. However, within the spectrum of various outsourcing contracts, only the partnership contract, when included in the client contract portfolio alongside either fixed-price, time and materials or their combination, presents a significant positive effect on relational governance and is likely to strengthen the positive effect of the quality of client–supplier relationships on strategic innovation.

چکیده فارسی
شواهد رو به رشدی وجود دارد که شرکتهای مشتری انتظار دارند که تامین کنندگان خارجی را برای کسب و کار خود تغییر دهند. در واقع، بیشتر تامین کنندگان خارجی، نوآوری فناوری عملیاتی و کسب و کار را به شرکت های مشتری تحویل داده اند؛ با این حال، دستیابی به نوآوری استراتژیک از طریق برون سپاری، به مراتب پیچیده تر شده است. این مقاله با در نظر گرفتن علاقه روزافزون به ادبیات برون سپاری IS، به دنبال پیشرفت درک ما از نقشهایی است که مدیریت ارتباطات و قرارداد در دستیابی به نوآوری استراتژیک از طریق برون سپاری نقش دارد. ما به طور تجربی فرضیه و رابطه بین کیفیت روابط مشتری و تامین کننده و احتمال دستیابی به نوآوری استراتژیک و اثر متقابل انواع مختلف قرارداد، مانند قیمت ثابت، زمان و مواد، مشارکت و ترکیب آنها، تجربی را مورد آزمایش قرار دادیم. نتایج یک نظرسنجی تمام اروپا از 248 شرکت بزرگ نشان می دهد که ارتباطات با کیفیت بالا بین مشتریان و تامین کنندگان ممکن است در دستیابی به نوآوری استراتژیک از طریق برون سپاری کمک کنند. با این حال، در طیف قراردادهای مختلف برون سپاری، تنها قرارداد مشارکت زمانی که در قرارداد قراردادی مشتری در کنار قیمت ثابت، زمان و مواد و یا ترکیبی از آنها قرار می گیرد، تاثیر مثبتی بر مدیریت حقیقی دارد و احتمالا تقویت مثبت اثر کیفیت روابط مشتری-تامین کننده در نوآوری استراتژیک.

موضوعات مقاله