سیستم ارزیابی یکپارچه برای مدیریت استراتژیک ابتکارات نوآوری در صنایع ساختمانی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
23
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
Evaluation Integrated Management System Innovation Sustainability Manufacturing Industries
کلمات کلیدی :
ارزیابی، سیستم مدیریت مجتمع، پایداری نوآوری، صنایع تولیدی
عنوان فارسی :

سیستم ارزیابی یکپارچه برای مدیریت استراتژیک ابتکارات نوآوری در صنایع ساختمانی

عنوان انگلیسی :

Integrated Evaluation System for the Strategic Management of Innovation Initiatives in Manufacturing Industries

ژورنال :
Procedia CIRP
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221282711600072X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.01.057
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 23

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Evaluation Integrated Management System Innovation Sustainability Manufacturing Industries

کلمات کلیدی : ارزیابی، سیستم مدیریت مجتمع، پایداری نوآوری، صنایع تولیدی

عنوان فارسی : سیستم ارزیابی یکپارچه برای مدیریت استراتژیک ابتکارات نوآوری در صنایع ساختمانی

عنوان انگلیسی : Integrated Evaluation System for the Strategic Management of Innovation Initiatives in Manufacturing Industries

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221282711600072Xچکیده انگلیسی
The innovation capability of industrial organizations is an essential prerequisite to stay ahead of the global competition by adapting flexible to the rapidly changing customer requirements. However, the success of innovation initiatives is often at risk, due to short-sighted, unsystematic planning-, implementation- and evaluation activities. For this purpose an integrated evaluation approach has been developed by Fraunhofer IPK to manage the lifecycle of an innovation initiative in terms of implementation progress and operational performance in a sustainable way. The Evaluation System follows a multi-perspective approach that involves internal and external stakeholders by applying a combination of evaluation instruments including key performance indicators, self-assessment- and audit procedures as well as monitoring- and reporting tools. As a main output of the Evaluation System, specific improvement suggestions and action plans can be derived to react agile on potential challenges.

چکیده فارسی
قابلیت نوآوری سازمان های صنعتی پیش شرط ضروری برای جلوگیری از رقابت جهانی است با انطباق انعطاف پذیر به نیازهای مشتری به سرعت در حال تغییراست. با این حال، موفقیت ابتکارات نوآوری اغلب در معرض خطر است، به دلیل فعالیت های کوتاه مدت، برنامه ریزی غیر سنتی، اجرای و ارزیابی. برای این منظور یک رویکرد ارزیابی ارزیابی شده توسط فرانهوفر IPK برای مدیریت چرخه حیات ابتکار نوآوری از نظر پیشرفت اجرای و عملکرد عملیاتی در یک راه پایدار ایجاد شده است. سیستم ارزیابی یک رویکرد چند جانبه است که با استفاده از ترکیبی از ابزارهای ارزیابی شامل شاخص های عملکرد کلیدی، روش های خود ارزیابی و حسابرسی و ابزارهای نظارت و گزارش دهی شامل ذینفعان داخلی و خارجی می شود. به عنوان یک خروجی اصلی سیستم ارزیابی، پیشنهادات بهبود خاص و برنامه های عملیاتی می تواند برای واکنش سریع بر چالش های بالقوه مشتق شود.

موضوعات مقاله