مسائل مربوط به مدیریت و ارتقای استراتژیک در همکاری های پژوهشی بین المللی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
28
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Transport research International cooperation Research cooperation Global cooperation Strategic research management Joint programming Multilateral cooperation
کلمات کلیدی :
تحقیقات حمل و نقل ، همکاری بین المللی ، همکاری تحقیقاتی ، همکاری جهانی ، مدیریت تحقیق استراتژیک ، برنامه ریزی مشترک ، همکاری چند جانبه
عنوان فارسی :

مسائل مربوط به مدیریت و ارتقای استراتژیک در همکاری های پژوهشی بین المللی

عنوان انگلیسی :

Strategic management and promotion issues in international research cooperation

ژورنال :
Case Studies on Transport Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213624X16300268
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.cstp.2016.08.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 28

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Transport research International cooperation Research cooperation Global cooperation Strategic research management Joint programming Multilateral cooperation

کلمات کلیدی : تحقیقات حمل و نقل ، همکاری بین المللی ، همکاری تحقیقاتی ، همکاری جهانی ، مدیریت تحقیق استراتژیک ، برنامه ریزی مشترک ، همکاری چند جانبه

عنوان فارسی : مسائل مربوط به مدیریت و ارتقای استراتژیک در همکاری های پژوهشی بین المللی

عنوان انگلیسی : Strategic management and promotion issues in international research cooperation

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213624X16300268چکیده انگلیسی
This paper examines the issues involved in establishing multilateral, sustained and balanced international research cooperation activities with particular references to transport research.First, the paper presents a review of the current practices and does this in terms of a number of “key—strategic issues” grouped under the headings of four basic functions that are later defined as the pillars of a more permanent and institutionalised international research cooperation framework. As part of the presentation of the current situation and practices, the paper also presents – as a case study in successful multilateral international cooperation – the experience from the European Joint Programming Initiatives (JPIs) that are taking place among European countries under the support of the European Commission. These initiatives provide a good example of a functioning framework for multilateral international cooperation that could be taken as a blueprint for such cooperation between other countries at global level.The main conclusions and recommendations of the paper are that a truly multilateral and sustained framework for international research cooperation should consist of a number of well-established and documented functions as well as a number of organisations that would ensure its proper functioning and operation. The basic functions are the following four: Strategic Management/Research performing and capacity building/Programme monitoring and funding/Implementation and market uptake of research results. The suggested organisations include the creation of an independent and “trusted” organization, which could be called the “International Research Cooperation Council”—IRCC. This organization should be attached to a “trusted” global institution like the UN and will perform a number of functions such as issuance of guidelines, harmonisation of procedures, monitoring and governance functions, (international) research needs assessment and formulation, funding management, etc. It is also suggested, that a number of individual, research-performing organisations, the so called International Cooperation Promotion and Networking Centres (ICPNC) should be designated and encouraged to act as “champion organisations”, in promoting international cooperative work at global level.

چکیده فارسی
این مقاله مسائل مربوط به ایجاد فعالیت های چند جانبه، پایدار و متعادل بین المللی تحقیقاتی با اشاره خاص به تحقیقات حمل و نقل را مورد بررسی قرار می دهد. اولا، مقاله تجدید نظر در مورد شیوه های فعلی را ارائه می دهد و این موضوع را از نظر تعدادی از موضوعات "کلید-استراتژیک" که در زیر چهار توابع اساسی طبقه بندی شده اند و بعدها به عنوان ستون های همکاری پژوهشی دائمی و نهادینه شده بین المللی تعریف می شوند . این مقاله به عنوان بخشی از ارائه وضعیت فعلی و اعمال ، به عنوان یک مطالعه موردی در هم‌کاری بین‌المللی بین‌المللی موفق - تجربه از طرح‌های برنامه‌ریزی مشترک اروپا ( JPIs ) که در میان کشورهای اروپایی تحت حمایت کمیسیون اروپا انجام می‌شود ، ارائه می‌شود . این ابتکارات نمونه خوبی از یک چارچوب عملکرد برای هم‌کاری بین‌المللی چند جانبه است که می‌تواند به عنوان طرحی برای این هم‌کاری بین کشورهای دیگر در سطح جهانی اتخاذ شود . نتایج و توصیه‌های اصلی این مقاله این است که یک چارچوب چند جانبه و پایدار برای هم‌کاری تحقیقاتی بین‌المللی باید شامل تعدادی از عملکردهای تثبیت‌شده و مستند شده و همچنین تعدادی از سازمان‌هایی باشد که عملکرد مناسب و عملکرد آن را تضمین می‌کنند . چهار کارکرد اصلی در زیر آمده است : مدیریت راهبردی / تحقیق و مدیریت ظرفیت / اجرای و جذب و جذب بازار نتایج تحقیق . سازمان های پیشنهاد شده عبارتند از ایجاد یک سازمان مستقل و "قابل اعتماد" که می تواند "شورای همکاری های پژوهشی بین المللی" -IRCC نامیده شود. این سازمان باید به یک موسسه جهانی قابل‌اعتماد مانند سازمان ملل متحد متصل شود و تعدادی از عملکردهای مانند صدور دستورالعمل‌ها ، هماهنگ‌سازی دستورالعمل‌ها ، نظارت و عملکردهای نظارتی ، تحقیقات بین‌المللی ( بین‌المللی ) و تدوین ، مدیریت سرمایه‌گذاری و غیره را انجام دهد . همچنین پیشنهاد شده‌است که تعدادی از سازمان‌های تحقیقاتی ، تحقیقاتی که به عنوان مراکز ترویج و توسعه بین‌المللی هم‌کاری نامیده می‌شوند ( ICPNC )باید به عنوان " سازمان‌های قهرمان " در سطح جهانی ترویج شوند .

موضوعات مقاله