تجزیه و تحلیل ریسک استراتژیک برای برون سپاری فناوری اطلاعات در بیمارستان ها

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
87
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Health information technology Productivity Dynamic panel data Value-added Outsourcing
کلمات کلیدی :
فناوری اطلاعات سلامت، بهره وری، داده های پانل پویا، ارزش افزوده، برون سپاری
عنوان فارسی :

تجزیه و تحلیل ریسک استراتژیک برای برون سپاری فناوری اطلاعات در بیمارستان ها

عنوان انگلیسی :

Strategic risk analysis for information technology outsourcing in hospitals

ژورنال :
Information & Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378720617301532
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.im.2017.02.010
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 87

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Health information technology Productivity Dynamic panel data Value-added Outsourcing

کلمات کلیدی : فناوری اطلاعات سلامت، بهره وری، داده های پانل پویا، ارزش افزوده، برون سپاری

عنوان فارسی : تجزیه و تحلیل ریسک استراتژیک برای برون سپاری فناوری اطلاعات در بیمارستان ها

عنوان انگلیسی : Strategic risk analysis for information technology outsourcing in hospitals

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378720617301532چکیده انگلیسی
This study examines the effects of outsourced information technology (IT) on hospital productivity by using California hospital data from 1997 to 2007. I estimated the parameters of a value-added hospital production function, correcting for endogenous input choices. I found that in comparison to in-house IT, outsourced IT has a more considerable impact on hospital productivity in the short run. However, in the long run, in-house IT has a more substantial impact on productivity than outsourced IT. I also found that hospitals that do not engage in “too much” IT outsourcing have considerable productivity gains from their outsourced IT. Moreover, hospital characteristics play an important role in the effects of outsourced IT on hospital productivity; for example, hospitals with a small number of beds and early adopters experience productivity gains from outsourced IT.

چکیده فارسی
در این مطالعه اثر برون سپاری فناوری اطلاعات (IT) بر بهره وری بیمارستان با استفاده از داده های بیمارستان کالیفرنیا از سال 1997 تا 2007 بررسی شده است. برآورد من پارامترهای عملکرد تولید بیمارستان های ارزش افزوده، اصلاح انتخاب های ورودی داخلی زا بود. متوجه شدم که در مقایسه با فناوری داخلی ، فناوری برونسپاری تأثیر قابل توجهی بر بهره وری بیمارستان در کوتاه مدت دارد. با این حال، در درازمدت، فناوری اطلاعات داخلی تاثیر بیشتری بر بهره وری از IT های برون سپاری دارد. همچنین متوجه شدم که بیمارستان هایی که در "بیش از اندازه" برون سپاری فناوری اطلاعات شرکت نمی کنند، مزایای بهره وری قابل توجهی از فناوری اطلاعات برون سپاری خود دارند. علاوه بر این، ویژگی های بیمارستان نقش مهمی در تأثیر فناوری برونسپاری بر بهره وری بیمارستان ها ایفا می کند؛ به عنوان مثال، بیمارستان ها با تعداد کمی تخت و تازه تاسیس ، تجربه بهره وری از فناوری اطلاعات برون سپاری را تجربه می کنند.

موضوعات مقاله