سوء ظن تعهدات گزارش دهی پول شویی: تطابق با ممیزی یا نارضایتی شکاکانه برای مشارکت؟

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
64
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
Money laundering Auditors Suspicious Activity Report Surveillant assemblage
کلمات کلیدی :
پولشویی، حسابرسان، مشکوک، گزارش فعالیت، مجموعه ی ناظران
عنوان فارسی :

سوء ظن تعهدات گزارش دهی پول شویی: تطابق با ممیزی یا نارضایتی شکاکانه برای مشارکت؟

عنوان انگلیسی :

Suspicion of money laundering reporting obligations: Auditor compliance, or sceptical failure to engage?

ژورنال :
Critical Perspectives on Accounting
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1045235417300898
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.cpa.2017.09.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 64

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Money laundering Auditors Suspicious Activity Report Surveillant assemblage

کلمات کلیدی : پولشویی، حسابرسان، مشکوک، گزارش فعالیت، مجموعه ی ناظران

عنوان فارسی : سوء ظن تعهدات گزارش دهی پول شویی: تطابق با ممیزی یا نارضایتی شکاکانه برای مشارکت؟

عنوان انگلیسی : Suspicion of money laundering reporting obligations: Auditor compliance, or sceptical failure to engage?

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1045235417300898چکیده انگلیسی
Money laundering has become of increasing concern to law makers in recent years, principally because of its associations with terrorism. Recent legislative changes in the United Kingdom mean that auditors risk becoming state law enforcement agents in the private sector. We examine this legislation from the perspective of the changing nature of the relationship between auditors and the state, and the surveillant assemblage within which this is located. Auditors are statutorily obliged to file Suspicious Activity Reports (SARs) into an online database, ELMER, but without much guidance regarding how suspicion is determined. Criminal rather than civil or regulatory sanctions apply to auditors’ instances of non-compliance. This paper evaluates the surveillance implications of the legislation for auditors through lenses developed in the accounting and sociological literature by Brivot and Gendron, Neu and Heincke, Deleuze and Guattari, and Haggerty and Ericson. It finds that auditors are generating information flows which are subsequently reassembled into discrete and virtual ‘data doubles’ to be captured and utilised by authorised third parties for unknown purposes. The paper proposes that the surveillant assemblage has extended into the space of the auditor-client relationship, but this extension remains inhibited as a result of auditors’ relatively weak level of engagement in providing SARs, thereby pointing to a degree of resistance in professional service firms regarding the deployment of regulation that compromises the foundations of this relationship.

چکیده فارسی
پولشویی در سال های اخیر ، به طور عمده به دلیل ارتباط آن با تروریسم نگرانی های قانونی را افزایش داده است. تغییرات قانونی اخیر در انگلستان به این معنی است که حسابرسان می توانند به عنوان عوامل قانونی اجرای قانون به بخش خصوصی دست پیدا کنند. ما این قانون را از منظر ماهیت در حال تغییر ارتباط بین حسابرسان و دولت و مجموعه ای از نظارت که در آن قرار داردبررسی می کنیم . حسابرسان قانونی مجبورند گزارشات فعالیت های مشکوک (SARs) را به یک پایگاه داده آنلاین، المر ، اما بدون راهنمایی بسیار در مورد نحوه تعریف شکایی موظف کنند. کیفری به جای تحریم های مدنی یا نظارتی مواردی را برای موارد عدم رسیدگی حسابرس مورد استفاده قرار می دهد. این مقاله مفاهیم نظارت از قانون را برای حسابرسان از طریق دیدگاه های توسعه یافته در پژوهش های حسابداری و جامعه شناسی توسط راووت و گندرون، نو و هینک، دلز و گوتاری ، هگرتی و اریکسون توسعه می دهد. این یافته می گوید که حسابرسان جریان های اطلاعاتی را تولید می کنند که متعاقبا به داده های مجزا و مجازی تقسیم می شوند که توسط اشخاص ثالث مجاز به دست می آیند و برای اهداف ناشناخته مورد استفاده قرار می گیرند. این مقاله پیشنهاد می کند که مجامع نظارتی در فضای ارتباط بین حسابرس و مشتری گسترش یابد، اما این گسترش در نتیجه سطح نسبتا ضعیف حسابرسان در ارائه SAR ها، مانع از آن می شود، و به این ترتیب به درجه ای از مقاومت در بنگاه های خدمات حرفه ای اشاره می کند در مورد استقرار مقرراتی که مبانی این رابطه را به خطر می اندازد.

موضوعات مقاله