مدیریت پروژه پایدار از طریق کنترل پروژه در پروژه های زیربنایی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
17
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
67
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Sustainability Project control Sustainability indicators Sustainable project management Public–private partnership (PPP) Alliance
کلمات کلیدی :
پایداری، کنترل پروژه، شاخص های پایداری، مدیریت پروژه پایدار، مشارکت عمومی و خصوصی (PPP)، اتحاد
عنوان فارسی :

مدیریت پروژه پایدار از طریق کنترل پروژه در پروژه های زیربنایی

عنوان انگلیسی :

Sustainable project management through project control in infrastructure projects

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317301886
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.02.009
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 67

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Sustainability Project control Sustainability indicators Sustainable project management Public–private partnership (PPP) Alliance

کلمات کلیدی : پایداری، کنترل پروژه، شاخص های پایداری، مدیریت پروژه پایدار، مشارکت عمومی و خصوصی (PPP)، اتحاد

عنوان فارسی : مدیریت پروژه پایدار از طریق کنترل پروژه در پروژه های زیربنایی

عنوان انگلیسی : Sustainable project management through project control in infrastructure projects

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317301886چکیده انگلیسی
Sustainability is becoming increasingly important in the delivery of projects as stakeholders require ethicality, eco-friendliness, and economic efficiency during a project's life cycle. Previous studies focused on the environmental aspects of sustainability in project deliverables, whereas less attention has been directed at sustainable project management during project delivery. The goal of this study is to identify the control practices that a project organization uses for sustainable project management. A qualitative single-case study was conducted on a large infrastructure project in which a road tunnel was constructed in a highly demanding environment, involving multiple stakeholders in an alliance contract. The results reveal that sustainable project management is implemented using not only indicators but a holistic control package in which control mechanisms are used differently for different sustainability dimensions. Internal project control is complemented with sustainable project governance, linking the project to its external stakeholders and regulations. The alliance contract activates the partners to exploit innovation opportunities and, thus, promotes economic, environmental, and social sustainability.

چکیده فارسی
پایداری در امر تحویل پروژه ها به طور فزاینده ای اهمیت می یابد، زیرا ذینفعان نیازمند اخلاقی بودن، سازگاری با محیط زیست و بهره وری اقتصادی در طول چرخه زندگی پروژه می باشند. مطالعات قبلی بر جنبه های زیست محیطی پایداری در پروژه های پروژه متمرکز شده است، در حالی که توجه کمتر به مدیریت پروژه های پایدار در هنگام تحویل پروژه صورت گرفته است. هدف این مطالعه شناسایی شیوه های کنترل است که یک سازمان پروژه برای مدیریت پروژه های پایدار استفاده می کند. یک مطالعه کیفی کیفی در مورد پروژه زیربنایی بزرگ که در آن یک تونل جاده ای در یک محیط بسیار پرطرفدار ساخته شد و شامل چندین ذینفع در یک قرارداد اتحاد بود، انجام شد. نتایج نشان می دهد که مدیریت پروژه پایدار با استفاده از نه تنها شاخص ها، بلکه یک بسته کنترل جامع است که در آن مکانیزم های کنترل برای ابعاد مختلف پایداری متفاوت استفاده می شود. کنترل پروژه داخلی با حکومتداری پایدار پروژه تکمیل شده است، این پروژه را به ذینفعان خارجی و مقررات مرتبط می کند. قرارداد اتحاد، شرکای خود را برای بهره برداری از فرصت های نوآورانه فعال می کند و بنابراین، پایداری اقتصادی، محیط زیست و اجتماعی را ارتقا می بخشد.

موضوعات مقاله