یک مرور پژوهشی سیستماتیک و ارزیابی انتقادی از حمایت تصمیم گیری مبتنی بر مدل برون سپاری فناوری اطلاعات

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
244
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
IT outsourcing Cloud sourcing Model-driven decision support Research evaluation Systematic literature review
کلمات کلیدی :
برون سپاری فناوری اطلاعات، ابر استخراج ، حمایت از تصمیم گیری مبتنی بر مدل، ارزیابی تحقیق، سیستماتیک، بررسی مطالعات
عنوان فارسی :

یک مرور پژوهشی سیستماتیک و ارزیابی انتقادی از حمایت تصمیم گیری مبتنی بر مدل برون سپاری فناوری اطلاعات

عنوان انگلیسی :

A systematic literature review and critical assessment of model-driven decision support for IT outsourcing

ژورنال :
Decision Support Systems
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167923617301240
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.dss.2017.07.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 244

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : IT outsourcing Cloud sourcing Model-driven decision support Research evaluation Systematic literature review

کلمات کلیدی : برون سپاری فناوری اطلاعات، ابر استخراج ، حمایت از تصمیم گیری مبتنی بر مدل، ارزیابی تحقیق، سیستماتیک، بررسی مطالعات

عنوان فارسی : یک مرور پژوهشی سیستماتیک و ارزیابی انتقادی از حمایت تصمیم گیری مبتنی بر مدل برون سپاری فناوری اطلاعات

عنوان انگلیسی : A systematic literature review and critical assessment of model-driven decision support for IT outsourcing

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167923617301240چکیده انگلیسی
Information technology outsourcing (ITO) is a widely-adopted strategy for IT governance. The decisions involved in IT outsourcing are complicated. Empirical research confirms that a rational and formalized decision-making process results in better decision outcomes. However, formal and systematic approaches for making ITO decisions appear to be scarce in practice. To support organizational decision-makers involved in IT outsourcing (including cloud sourcing), researchers have suggested several decision support methods. To date there is no comprehensive review and assessment of the research in this domain. In this study 133 model-driven decision support research articles for IT outsourcing and cloud sourcing were identified through a systematic literature review and assessed based on a highly-regarded research framework. An analysis of these 133 research articles suggested a range of Multiple Criteria Decision Making (MCDM), optimization and simulation methods to support different IT outsourcing decisions. Our findings raise concerns about the limited use of reference design theories, and the lack of validation and naturalistic evaluation of the decision support artifacts reported in ITO decision support literature. Based on the review, we provide future research directions, as well as a number of recommendations to enhance the rigor and relevance of ITO Decision Support Systems research.

چکیده فارسی
برون سپاری فن آوری اطلاعات (ITO) یک استراتژی گسترده برای اداره فناوری اطلاعات است. تصمیمات مربوط به برون سپاری فناوری اطلاعات پیچیده است. تحقیقات تجربی تأیید می کند که یک فرآیند تصمیم گیری منطقی و رسمی نتایج تصمیمات بهتر را بهتر می کند . با این حال، رویکردهای رسمی و سیستماتیک برای تصمیم گیری های ITO در عمل کمیاب است. محققان برای حمایت از تصمیم گیرندگان سازمانی در زمینه برون سپاری فناوری اطلاعات (از جمله ابررسانی) چند روش پشتیبانی تصمیم را پیشنهاد داده اند. تا به امروز هیچ بررسی و ارزیابی جامع از تحقیقات در این زمینه وجود ندارد. در این مطالعه 133 مقاله تحقیقاتی مبتنی بر مدل تصمیم گیری برای برون سپاری فناوری اطلاعات و ابداع ابری از طریق بررسی پژوهشی سیستماتیک و بر اساس چارچوب تحقیقاتی بسیار مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل این 133 مقاله تحقیقاتی، طیف وسیعی از تصمیم گیری های چند معیاره (MCDM)، بهینه سازی و روش های شبیه سازی را برای پشتیبانی از تصمیمات مختلف برون سپاری IT ارائه می دهد. یافته های ما موجب نگرانی در مورد استفاده محدود از نظریه های طراحی مرجع و فقدان اعتبار سنجی و ارزیابی تجربی گرایانه از مصادیق حمایت از تصمیم گیری شده است که در مطالعات پشتیبانی تصمیم گیری ITO گزارش شده است. بر اساس بررسی، ما جهت راهنمایی های پژوهشی آینده، و همچنین تعدادی از توصیه ها برای افزایش شدت و ارتباط تحقیقات سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری ITO، ارائه می کنیم.

موضوعات مقاله