انتقال تکنولوژی، برونسپاری، قابلیت و عملکرد: مقایسه شرکت های خارجی و محلی در غنا

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
49
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Capability Corporate performance Ghana Outsourcing Technology transfer
کلمات کلیدی :
قابلیت، عملکرد شرکت، غنا، برون سپاری، انتقال تکنولوژی
عنوان فارسی :

انتقال تکنولوژی، برونسپاری، قابلیت و عملکرد: مقایسه شرکت های خارجی و محلی در غنا

عنوان انگلیسی :

Technology transfer, outsourcing, capability and performance: A comparison of foreign and local firms in Ghana

ژورنال :
Technology in Society
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160791X16300835
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2016.07.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 49

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Capability Corporate performance Ghana Outsourcing Technology transfer

کلمات کلیدی : قابلیت، عملکرد شرکت، غنا، برون سپاری، انتقال تکنولوژی

عنوان فارسی : انتقال تکنولوژی، برونسپاری، قابلیت و عملکرد: مقایسه شرکت های خارجی و محلی در غنا

عنوان انگلیسی : Technology transfer, outsourcing, capability and performance: A comparison of foreign and local firms in Ghana

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160791X16300835چکیده انگلیسی
Owing to intense competition in today's business environment, organisations that aspire to excel in their respective sectors need to develop the appropriate capabilities in order to gain and sustain a competitive edge. Outsourcing and technology transfer provide firms with the platform for developing capability to achieve superior performance in the marketplace. However, in the setting of a developing economy, the relative effects of outsourcing and technology transfer on corporate performance among foreign and local companies when investigated together in an amalgamated model is yet to be examined empirically. To obtain a deeper understanding, two pathways through which outsourcing and technology transfer enhance corporate performance of companies in Ghana are presented. Results of this research indicate differences in the extent to which outsourcing and technology transfer influence capability and subsequently affect corporate performance. Limitations of this study as well as implications of the findings for managers and researchers are ultimately highlighted.

چکیده فارسی
با توجه به رقابت شدید در محیط کسب و کار امروز، سازمان هایی که تمایل به پیشرفت در بخش های مربوطه خود را دارند، نیاز به توسعه توانایی های مناسب برای کسب و حفظ یک مزیت رقابتی دارند. برونسپاری و انتقال فناوری، شرکت ها را برای توسعه توانایی برای دستیابی به عملکرد برتر در بازار، فراهم می کند. با این حال، در شرایطی که اقتصاد در حال توسعه است، اثرات نسبی برون سپاری و انتقال فناوری بر عملکرد شرکت در بین شرکت های خارجی و محلی، زمانی که با هم در یک مدل آماری مورد بررسی قرار می گیرند، تجربی نیست. برای بدست آوردن درک عمیق تر، دو مسیر از طریق برون سپاری و انتقال تکنولوژی، عملکرد شرکت های غنا را افزایش می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تفاوت در میزان قابلیت برون سپاری و انتقال فناوری و در نتیجه بر عملکرد شرکت تاثیر می گذارد. محدودیت های این مطالعه و همچنین پیامدهای یافته ها برای مدیران و محققان در نهایت روشن شده است.

موضوعات مقاله