ارزش بازار برق قابل تجدید – کدام عوامل واقعا مهم هستند؟

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
18
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
45
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Renewable electricity Market value System flexibility
کلمات کلیدی :
برق قابل تجدید، ارزش بازار و انعطاف پذیری سیستم
عنوان فارسی :

ارزش بازار برق قابل تجدید - کدام عوامل واقعا مهم هستند؟

عنوان انگلیسی :

The market value of renewable electricity – Which factors really matter?

ژورنال :
Applied Energy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261916314210
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.09.112
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 17

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 45

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Renewable electricity Market value System flexibility

کلمات کلیدی : برق قابل تجدید، ارزش بازار و انعطاف پذیری سیستم

عنوان فارسی : ارزش بازار برق قابل تجدید - کدام عوامل واقعا مهم هستند؟

عنوان انگلیسی : The market value of renewable electricity – Which factors really matter?

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261916314210چکیده انگلیسی
The development of renewable energy technologies, their future market integration, and support scheme design depends crucially on the market value of electricity from renewable sources. The literature shows that there are many factors that potentially influence these market values. However, existing studies are limited in mostly just analyzing the influence of these factors individually or at most the combined effects of only two factors. In this study, a large number of scenarios for possible future electricity systems and the resulting market values are calculated. Results are assessed using descriptive statistics and regression analysis to identify the most important factors influencing market values. Therefore, we are able to quantitatively analyze the individual impacts of a complex combination of flexibility options, which can facilitate more informed strategies by policy markers, regulators, and market participants regarding system flexibility options. We show here that the development of CO2 and gas prices, as well as the conventional capacity mix is crucial for the development of renewable electricity market values. System flexibility including must-run requirements, heat grids and electric mobility become relevant at higher technology-specific market shares for both photovoltaics and onshore wind. Storage only influences photovoltaics market values even though assumed storage capacities and volume are high.

چکیده فارسی
توسعه فن آوری های تجدید پذیر انرژی، ادغام بازار آینده آنها، و پشتیبانی طراحی طرح، به شدت به ارزش بازار برق از منابع تجدیدپذیر بستگی دارد. ادبیات نشان می دهد که عوامل بسیاری وجود دارد که به طور بالقوه بر این ارزش های بازار تاثیر می گذارد. با این حال، مطالعات موجود اکثرا محدود به تجزیه و تحلیل تاثیر این عوامل به صورت جداگانه یا حداکثر اثرات ترکیبی تنها دو عامل هستند. در این مطالعه، تعداد زیادی از سناریوها برای سیستم های برق آینده ممکن و ارزش بازار نهایی محاسبه شده اند. نتايج با استفاده از آمار توصيفی و تحليل رگرسيون برای شناسایی مهمترین عوامل موثر بر ارزش بازار ارزيابی شده است. بنابراین، ما قادر به تجزیه و تحلیل کمی اثرات فردی یک ترکیب پیچیده از گزینه های انعطاف پذیر هستیم، که می تواند راهبردهای آگاهانه تر را با نشانگرهای سیاست، تنظیم کننده ها و شرکت کنندگان در بازار در مورد گزینه های انعطاف پذیری سیستم، تسهیل کند. ما در اینجا نشان می دهیم که توسعه قیمتهای CO2 و گاز، و همچنین ترکیب ظرفیت متعارف برای توسعه ارزش های بازار برق تجدید پذیر بسیار مهم است. انعطاف پذیری سیستم از جمله نیازهای اجرا، گرمایش شبکه و تحرک الکتریکی ر بخش های بالای تکنولوژی خاص بازار برای فتوولتائیک و باد ساحلی مربوط می شود. ذخیره سازی تنها بر ارزش بازار فتوولتائیک تأثیر می گذارد هرچند ظرفیت ذخیره سازی و حجم، بالا فرض شده است.

موضوعات مقاله