دامنه فضایی رقابت های شرکت های هواپیمایی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
32
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Inter- and intramodal competition Airline competition Imperfect substitutes Relevant market High speed rail
کلمات کلیدی :
رقابت های داخلی و بین المللی، رقابت های هواپیمایی، جایگزین های نامناسب، بازار مربوطه، راه آهن با سرعت بالا
عنوان فارسی :

دامنه فضایی رقابت های شرکت های هواپیمایی

عنوان انگلیسی :

The spatial scope of airline competition

ژورنال :
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554516305099
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tre.2016.12.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 32

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Inter- and intramodal competition Airline competition Imperfect substitutes Relevant market High speed rail

کلمات کلیدی : رقابت های داخلی و بین المللی، رقابت های هواپیمایی، جایگزین های نامناسب، بازار مربوطه، راه آهن با سرعت بالا

عنوان فارسی : دامنه فضایی رقابت های شرکت های هواپیمایی

عنوان انگلیسی : The spatial scope of airline competition

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554516305099چکیده انگلیسی
We investigate whether alternative city- or airport pairs are viable substitutes and the extent to which they impact airline competition between the United Kingdom and continental Europe. To this end, we employ and measure airlines’ best responses in equilibrium. Using monthly airline-route seat capacity levels and two stage least-squares dummy-variables regression models, we estimate airlines’ strategic reaction to the competitors’ capacity levels, including competitors on other routes. We show that airlines’ relevant market extends beyond the airport-pair level. Strategic reactions depend on airline type, but all airline types have a similar strategic reaction towards high speed rail.

چکیده فارسی
ما بررسی می کنیم که آیا جایگزین های شهرستان یا فرودگاه جایگزین های قابل ملاحظه ای هستند و میزان تاثیر رقابت بین شرکت های هواپیمایی بین انگلیس و اروپا در قاره اروپاچگونه است. برای این منظور، بهترین جوابها را در تعادل به کار می گیریم و اندازه گیری می کنیم. با استفاده از ظرفیت ماهانه خطوط هوایی و مدلهای رگرسیون متغیرهای کمترین مربعات دوگانه، ما از واکنش استراتژیک خطوط هوایی به سطح ظرفیت رقبا، از جمله رقبا در مسیرهای دیگر، ارزیابی می کنیم. ما نشان می دهیم که بازار مربوطه شرکت های هواپیمایی فراتر از سطح جفت های فرودگاه است. واکنش های استراتژیک بستگی به نوع خطوط هوایی دارد، اما انواع خطوط هوایی دارای واکنش استراتژیک مشابه نسبت به سرعت بالا هستند.

موضوعات مقاله