نظریه های به اشتراک گذاری دانش در استراتژی کسب و کار

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
62
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Knowledge Management Knowledge Sharing Knowledge Sharing Behavior
کلمات کلیدی :
مدیریت دانش، اشتراک دانش، رفتار به اشتراک گذاری دانش
عنوان فارسی :

نظریه های به اشتراک گذاری دانش در استراتژی کسب و کار

عنوان انگلیسی :

Theories of Knowledge Sharing Behavior in Business Strategy

ژورنال :
Procedia Economics and Finance
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116301630
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30163-0
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 62

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Knowledge Management Knowledge Sharing Knowledge Sharing Behavior

کلمات کلیدی : مدیریت دانش، اشتراک دانش، رفتار به اشتراک گذاری دانش

عنوان فارسی : نظریه های به اشتراک گذاری دانش در استراتژی کسب و کار

عنوان انگلیسی : Theories of Knowledge Sharing Behavior in Business Strategy

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116301630چکیده انگلیسی
Inspiring people to share knowledge and experience at workplaces has gained attention among the researchers to determine the ways of motivating employees to knowledge sharing behavior. In order to promote knowledge-sharing behavior, people in business need to understand the influences and the mechanism that drives individually to contribute their valuable knowledge with others. This paper reviews the nature of knowledge sharing and theories underlying knowledge sharing behavior to understand the factors that influence individual behavior to share their knowledge. Several theories have been applied to study knowledge-sharing behavior included theory of reasoned action (TRA), theory of planned behavior (TPB) and social exchange theory (SET). The literature review was conducted to identify the association of the theories, practices and knowledge sharing behavior. Initial discussion in this paper, was discussing the nature of knowledge sharing and common practices of knowledge sharing behavior. The literature review determined willingness, business citizenship behavior and commitment represent as an individual knowledge sharing behavior. While, the theories identified that attitude, subjective norms, perceived behavioral control, and exchange of maximizing benefits and minimize cost in turn leads to drive individual towards knowledge sharing behavior. The finding contributes to the individual and business in understanding the factors that drive to knowledge sharing behavior.

چکیده فارسی
مردم الهام بخش برای به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه در محل کار، در میان محققان توجه خاصی را به خود جلب کرده اند تا شیوه های انگیزش کارکنان به رفتار اشتراک دانش را تعیین کنند. به منظور ارتقاء رفتار به اشتراک گذاری دانش، افراد در کسب و کار باید درک تاثیرات و مکانیسم را که به طور جداگانه رانده می شود تا دانش ارزشمند خود را با دیگران به اشتراک بگذارد. در این مقاله طبیعت به اشتراک گذاری دانش و نظریه های مبتنی بر رفتار به اشتراک گذاری دانش را بررسی می کند تا فاکتورهایی را که بر رفتار فردی تاثیر می گذارند تا دانش خود را به اشتراک بگذارند. نظریه های مختلفی برای مطالعه رفتار به اشتراک گذاری دانش شامل نظریه اقدام منطقی (TRA)، نظریه رفتار برنامه ریزی شده (TPB) و نظریه تبادل اجتماعی (SET) بوده است. بررسی ادبیات به منظور شناسایی ارتباط نظریه ها، شیوه ها و رفتار به اشتراک گذاری دانش انجام شد. بحث اولیه در این مقاله، ماهیت اشتراک دانش و شیوه های رایج رفتارهای به اشتراک گذاری دانش را مورد بحث قرار داد. بررسی ادبیات تمایل، رفتار و تعهدات شهروندی کسب و کار را به عنوان یک رفتار به اشتراک گذاری دانش فردی بیان می کند. در حالی که نظریه ها نشان دادند که نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده و تبادل مزایای حداکثر سازی و به حداقل رساندن هزینه به نوبه خود منجر به رانندگی افراد در برابر رفتار اشتراک دانش می شود. این یافته ها به فرد و کسب و کار کمک می کند تا درک عواملي که به رفتار اشتراک دانش کمک می کند.

موضوعات مقاله