فشار زمان و خلاقیت عضو تیم در پروژه های تحقیق و توسعه: نقش جهت گیری یادگیری و منابع دانش

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
88
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Learning orientation Knowledge sourcing Creativity Time pressure R&D project
کلمات کلیدی :
جهت گیری یادگیری، منابع اطلاعاتی، خلاقیت، فشار زمان، پروژه تحقیق و توسعه
عنوان فارسی :

فشار زمان و خلاقیت عضو تیم در پروژه های تحقیق و توسعه: نقش جهت گیری یادگیری و منابع دانش

عنوان انگلیسی :

Time pressure and team member creativity within R&D projects: The role of learning orientation and knowledge sourcing

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026378631630374X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.04.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 88

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Learning orientation Knowledge sourcing Creativity Time pressure R&D project

کلمات کلیدی : جهت گیری یادگیری، منابع اطلاعاتی، خلاقیت، فشار زمان، پروژه تحقیق و توسعه

عنوان فارسی : فشار زمان و خلاقیت عضو تیم در پروژه های تحقیق و توسعه: نقش جهت گیری یادگیری و منابع دانش

عنوان انگلیسی : Time pressure and team member creativity within R&D projects: The role of learning orientation and knowledge sourcing

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026378631630374Xچکیده انگلیسی
This paper examines team member creativity within R&D projects and the influence of perceived time pressure on the creative process. A model based on the componential and knowledge sourcing perspectives is proposed to examine the effects of learning orientation, knowledge sourcing and perceived time pressure on team member creativity. The model is validated using a sample of 341 R&D project teams from 53 companies. Perceived time pressure has two effects on team member creativity: (1) a positive effect mediated by learning orientation and knowledge sourcing, where moderate levels of time pressure act as a trigger of the motivational and cognitive processes (i.e., challenging effect); and (2) a negative effect moderating the relationship between team member knowledge sourcing and creativity, where high levels of time pressure act as a constraint of cognitive processes (i.e., constraining effect). Findings show that learning orientation and knowledge sourcing behaviors play a central role in reducing team members' experience of time pressure and in fostering their creativity. There are important theoretical and practical implications relating to how team leaders may manage knowledge sourcing and time pressure within R&D projects to enhance team member creativity.

چکیده فارسی
در این مقاله خلاقیت عضو تیم در پروژه های تحقیق و توسعه و تاثیر فشار درک شده بر فرآیند خلاق مورد بررسی قرار می گیرد. یک مدل مبتنی بر دیدگاههای ذهنی و ذهنی برای بررسی اثرات جهت گیری یادگیری، تهیه دانش و فشار زمان درک شده بر خلاقیت عضو تیم پیشنهاد شده است. این مدل با استفاده از نمونه ای از 341 تیم تحقیق و توسعه از 53 شرکت تایید شده است. فشار زمان درک شده دارای دو اثر بر خلاقیت عضو تیم است: (1) یک اثر مثبت با هدف گیری یادگیری و تهیه دانش، که در آن سطح متوسط ​​فشار زمان به عنوان یک عامل از فرآیندهای انگیزشی و شناختی (به عنوان مثال، اثر چالش برانگیز) موثر است؛ و (2) تأثیر منفی ارتباط برقرار کردن بین منبع دانش و دانش خلاقیت عضو تیم، جایی که سطح بالایی از فشار زمان به عنوان محدودیت فرآیندهای شناختی عمل می کند (به عنوان مثال، اثر محدود کننده). یافته ها نشان می دهد که جهت گیری یادگیری و رفتارهای منبع گنجاندن دانش، نقش مهمی در کاهش تجربه اعضای تیم در فشار زمان و در پرورش خلاقیت آنها ایفا می کند. مفاهیم مهم نظری و عملی مربوط به اینکه چگونه رهبران تیم ممکن است منابع اطلاعاتی و فشار زمان را در پروژه های تحقیق و توسعه به منظور ارتقاء خلاقیت اعضای تیم مدیریت کنند، وجود دارد.

موضوعات مقاله