نقش توسعه گردشگری در ساختن تصویر برند آن: یک مدل مفهومی El papel del desarrollo del destino turístico en la construcción de imagen de marca: un modelo conceptual

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
5
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
48
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Brand image Competitive analysis Destination development Sustainable tourism Interdisciplinary research International/global tourism Positioning
کلمات کلیدی :
تصویر برند، تجزیه و تحلیل رقابتی، توسعه مقصد، گردشگری پایدار، تحقیقات بین رشته ای، گردشگری بین المللی / جهانی، موقعیت
عنوان فارسی :

نقش توسعه گردشگری در ساختن تصویر برند آن: یک مدل مفهومی El papel del desarrollo del destino turístico en la construcción de imagen de marca: un modelo conceptual

عنوان انگلیسی :

Role of tourist destination development in building its brand image: A conceptual model El papel del desarrollo del destino turístico en la construcción de su imagen de marca: un modelo conceptual

ژورنال :
Journal of Economics, Finance and Administrative Science
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2077188616000044
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jefas.2016.01.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 48

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Brand image Competitive analysis Destination development Sustainable tourism Interdisciplinary research International/global tourism Positioning

کلمات کلیدی : تصویر برند، تجزیه و تحلیل رقابتی، توسعه مقصد، گردشگری پایدار، تحقیقات بین رشته ای، گردشگری بین المللی / جهانی، موقعیت

عنوان فارسی : نقش توسعه گردشگری در ساختن تصویر برند آن: یک مدل مفهومی El papel del desarrollo del destino turístico en la construcción de imagen de marca: un modelo conceptual

عنوان انگلیسی : Role of tourist destination development in building its brand image: A conceptual model El papel del desarrollo del destino turístico en la construcción de su imagen de marca: un modelo conceptual

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2077188616000044چکیده انگلیسی
Tourism is truly an international/global industry. Tourism is vital to the economy of a country and sustainable tourism development requires an understanding of the complex interrelationships and interactions among a multitude of environmental factors and interdisciplinary forces that play a critical role in tourism development. While overall the field of tourism has been abundantly researched, there are certain areas where there is a paucity of research, namely, competition analysis, branding and positioning. Our research contributes to this extremely important but relatively less researched subject. Specifically, we study the relationship between destination development and its brand image. We develop a conceptual model which identifies various constructs, processes and linkages involved in the relationship between destination development and its brand image. We propose that the brand image has three components corresponding to the three stages of consumption/travel, namely, pre-travel, during travel, and post-travel. In developing this model we draw upon the interdisciplinary nature of tourism and discuss a variety of influences, such as, economic, social, cultural, political and psychological factors.

چکیده فارسی
گردشگری واقعا یک صنعت بین المللی / جهانی است. گردشگری برای اقتصاد یک کشور حیاتی است و توسعۀ گردشگری پایدار نیاز به درک روابط پیچیده و تعاملات میان بسیاری از عوامل محیطی و نیروهای بین رشته ای دارد که نقش مهمی در توسعه گردشگری دارند. در حالی که به طور کلی زمینه گردشگری به شدت مورد تحقیق قرار گرفته است، مناطق خاصی وجود دارد که کمبود تحقیقات، یعنی تجزیه و تحلیل رقابت، نام تجاری و موقعیت، وجود دارد. تحقیق ما به این موضوع بسیار مهم اما کم اهمیت تحقیق کمک می کند. به طور خاص، ما رابطه بین توسعه مقصد و تصویر برند آن را بررسی می کنیم. ما یک مدل مفهومی را توسعه می دهیم که ساختارها، فرآیندها و ارتباطات مختلف را در ارتباط بین توسعه ی مقصد و تصویر برند آن مشخص می کند. ما پیشنهاد می کنیم که تصویر برند دارای سه جزء مربوط به سه مرحله مصرف / سفر، یعنی قبل از سفر، در طی سفر و پس از سفر است. در حال توسعه این مدل ما بر اساس ماهیت بین رشته ای گردشگری و بحث در مورد انواع تأثیرات مانند عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و روانی بحث می کنیم.

موضوعات مقاله