تفسیر و سازماندهی شیوه های علمی در زمینه بیوتکنولوژی تحقیق و توسعه

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
51
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Translation Scientific practices Actor-Network Theory Biotechnology
کلمات کلیدی :
تفسیر، رویه های علمی، نظریه شبکه خواهان، بیوتکنولوژی
عنوان فارسی :

تفسیر و سازماندهی شیوه های علمی در زمینه بیوتکنولوژی تحقیق و توسعه

عنوان انگلیسی :

The translations and the organizing of scientific practices in R&D biotechnology

ژورنال :
Revista de Administração
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0080210716308317
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.rausp.2016.12.006
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 51

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Translation Scientific practices Actor-Network Theory Biotechnology

کلمات کلیدی : تفسیر، رویه های علمی، نظریه شبکه خواهان، بیوتکنولوژی

عنوان فارسی : تفسیر و سازماندهی شیوه های علمی در زمینه بیوتکنولوژی تحقیق و توسعه

عنوان انگلیسی : The translations and the organizing of scientific practices in R&D biotechnology

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0080210716308317چکیده انگلیسی
Considering the scientific practices related to Research & Development in biotechnology and, based on the assumptions of Actor Network Theory (ANT), this study aimed to describe the main translations that influenced the composition of an actor-networks, reflecting on the organizing practices in a scientific laboratory Research & Development of Northeast Biotechnology Network (Brazil). The methodological procedures were based on the historical approach of biotechnology under study from an ethnographic posture. The composition of the corpus was organized in the form of reports, observing the historical passages. The history of biotechnology has been reported between the plots of design, patenting and commercialization practices, highlighting the creation of heterogeneous actors’ networks. Finally, he emphasized the influence of laboratory scientist's leadership in the way of organizing of scientific practices.

چکیده فارسی
با توجه به شیوه های علمی مرتبط با تحقیق و توسعه در بیوتکنولوژی و بر اساس فرضیه های نظریه شبکه خواهان(ANT)، این مطالعه با هدف توصیف تفسیرهای اصلی که بر ترکیب یک شبکه خواهان تاثیر گذار بود، منعکس کننده اقدامات سازماندهی در یک آزمایشگاه علمی تحقیق و توسعه شبکه بیوتکنولوژی شمال شرقی (برزیل)می باشد . روش های شناختی بر اساس رویکرد تاریخی بیوتکنولوژی تحت مطالعه از نظر نگرش قرار گرفت . ترکیب بدن در قالب گزارش ها، با توجه به گذر تاریخی سازماندهی شد. تاریخچه بیوتکنولوژی در بین طراحی طرح ها، ثبت اختراع و تجاری سازی گزارش شده است، که نشان دهنده ایجاد شبکه های بازیگران ناهمگن است. در نهایت، او بر تأثیر رهبری دانشمندان آزمایشگاه در راه سازماندهی شیوه های علمی تاکید کرد.

موضوعات مقاله