” خط استهلاک سه‌گانه ” به جای ” خط پایین سه‌گانه ” : به سوی یک گزارش یکپارچه واقعی

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
25
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
126
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Capital Depreciation Integrated reporting Triple Bottom Line
کلمات کلیدی :
ارزش خالص سرمایه، گزارش یکپارچه، خط پایین سه گانه
عنوان فارسی :

" خط استهلاک سه‌گانه " به جای " خط پایین سه‌گانه " : به سوی یک گزارش یکپارچه واقعی

عنوان انگلیسی :

The “Triple Depreciation Line” instead of the “Triple Bottom Line”: Towards a genuine integrated reporting

ژورنال :
Critical Perspectives on Accounting
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1045235415000234
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.01.012
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 24

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 126

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Capital Depreciation Integrated reporting Triple Bottom Line

کلمات کلیدی : ارزش خالص سرمایه، گزارش یکپارچه، خط پایین سه گانه

عنوان فارسی : " خط استهلاک سه‌گانه " به جای " خط پایین سه‌گانه " : به سوی یک گزارش یکپارچه واقعی

عنوان انگلیسی : The “Triple Depreciation Line” instead of the “Triple Bottom Line”: Towards a genuine integrated reporting

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1045235415000234چکیده انگلیسی
The ‘Triple Bottom Line’ (TBL) is a major and increasingly used socio-environmental accounting framework. However, critical academic examinations of this model have been remained scarce and most importantly, no real alternatives have been developed. Thus this theoretical paper provides a contribution to fill this gap. Through a critical analysis of the TBL, we argue that it suffers from severe limitations. In particular, it does not protect human and natural capital (HNC). As an answer to these problems, we propose and discuss another accounting framework, the ‘Triple Depreciation Line’ (TDL), which extends to HNC the powerful capitalist accounting tool for preserving financial capital – the historical cost accounting (HCA) and its planned depreciation. To this end, we analyse and (re-)define the concept of capital in an ecological accounting context. We clearly specify the assumptions on which the TDL relies, to facilitate comparisons or dialogues with other accounting models and to avoid misunderstanding as in the case of the TBL. These axioms concern what we call the ‘social’ (axioms SA1–2) and ‘corporate’ (axioms AA1–4) capital maintenance. While the two first appeal to the most precise ontological investigation possible of HNC, the others imply mainly the recourse to the HCA and its depreciation.

چکیده فارسی
خط سه گانه پایین (TBL) یک چارچوب حسابداری بزرگ و به طور فزاینده ای برای استفاده در محیط اجتماعی محسوب می شود. با این حال، امتحانات علمی بحرانی این مدل هنوز ناپایدار بوده و مهمتر از همه، هیچ جایگزینی واقعی وجود نداشته است. بنابراین این مقاله نظری سهم خود را برای پر کردن این شکاف فراهم می کند. از طریق تجزیه و تحلیل بحرانی TBL، ما استدلال می کنیم که از محدودیت های شدید رنج می برد. به طور خاص، از سرمایه انسانی و طبیعی (HNC) محافظت نمی کند. به عنوان یک پاسخ به این مشکلات، ما پیشنهاد و بحث در مورد یک چارچوب حسابداری دیگر، "خط تخلیه سه گانه" (TDL)، که به ابزار HNC حسابداری سرمایه داری قوی برای حفظ سرمایه مالی - حسابداری هزینه تاریخی (HCA) و استهلاک برنامه ریزی شده آن می باشد . برای این منظور، ما تجزیه و تحلیل (و دوباره) مفهوم سرمایه در یک زمینه حسابداری اکولوژیکی را تعریف می کنیم. ما ، مشخص می کنیم، برای تسهیل مقایسه ها یا گفت و گو با سایر مدل های حسابداری و جلوگیری از سوء تفاهمبه روشنی مفروضاتی را که TDL متکی است در مورد TBL مطرح می کنیم. این محورها مربوط به آنچه که ما به عنوان "اجتماعی" (axioms SA1-2) و "شرکت" (axioms AA1-4) نگهداری سرمایه می نامیم. در حالی که این دو برای نخستین بار به تحقیق دقیق درباره هستی شناختی HNC میپردازند، دیگران عمدتا به استفاده از HCA و کاهش ارزش آن پی میبرند.

موضوعات مقاله