همکاری در شرایط نامطمئن: ارزیابی ارزش به اشتراک گذاری ریسک و تعیین بهترین قانون به اشتراک گذاری ریسک برای عوامل با کسب و کارهای پیشین و نگرش های متفاوت ریسک

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
59
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Energy infrastructure investment Risk sharing Cooperation Contracts Uncertainty Risk averse agents
کلمات کلیدی :
سرمایه گذاری زیرساخت های انرژی، به اشتراک گذاری ریسک، همکاری، قرارداد، عدم اطمینان، عوامل خطرساز
عنوان فارسی :

همکاری در شرایط نامطمئن: ارزیابی ارزش به اشتراک گذاری ریسک و تعیین بهترین قانون به اشتراک گذاری ریسک برای عوامل با کسب و کارهای پیشین و نگرش های متفاوت ریسک

عنوان انگلیسی :

Cooperation under uncertainty: Assessing the value of risk sharing and determining the optimal risk-sharing rule for agents with pre-existing business and diverging risk attitudes

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316304240
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.11.007
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 59

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Energy infrastructure investment Risk sharing Cooperation Contracts Uncertainty Risk averse agents

کلمات کلیدی : سرمایه گذاری زیرساخت های انرژی، به اشتراک گذاری ریسک، همکاری، قرارداد، عدم اطمینان، عوامل خطرساز

عنوان فارسی : همکاری در شرایط نامطمئن: ارزیابی ارزش به اشتراک گذاری ریسک و تعیین بهترین قانون به اشتراک گذاری ریسک برای عوامل با کسب و کارهای پیشین و نگرش های متفاوت ریسک

عنوان انگلیسی : Cooperation under uncertainty: Assessing the value of risk sharing and determining the optimal risk-sharing rule for agents with pre-existing business and diverging risk attitudes

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316304240چکیده انگلیسی
The allocation of risk among the cooperating parties in a shared project is an important decision. This is especially true in the case of large infrastructure investments. Existing risk allocation methods are either simplistic or do not consider the effect of the agents' pre-existing businesses. In this paper, we model and analyse the effect of risk sharing when two agents want to co-develop an energy infrastructure project in an uncertain environment. The cooperating agents have a pre-existing risky business, and the new common project has a deterministic initial cost but random revenue potential. Our analysis shows that the optimal risk-sharing rule depends not only on the agents' risk aversions but also on the volatility of the common project profit, the volatilities of the agents' pre-existing businesses and the correlation of each agent's pre-existing business with the common project. An illustrative example based on energy infrastructure is used to show the implications of the sharing rule for partners.

چکیده فارسی
تخصیص ریسک در میان طرفین همکار در یک پروژه مشترک، تصمیم مهمی است. این به ویژه در مورد سرمایه گذاری های بزرگ زیربنایی صادق است. روش های تخصیص ریسک در حال حاضر ساده هستند یا تاثیر فعالیت های پیشگیرانه عاملان را در نظر نمی گیرند. در این مقاله، ما مدل و تجزیه و تحلیل اثر به اشتراک گذاری خطر زمانی که دو عامل می خواهند به مشترک توسعه یک پروژه زیربنایی انرژی در محیط نامشخص است. عوامل همکاری داراي یک تجارت خطرناک هستند که پیش از آن وجود دارد و پروژه مشترک مشترک دارای هزینه اولیه جبري، اما پتانسیل درآمد تصادفی است. تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد که قانون به اشتراک گذاری ریسک مطلوب نه تنها بر ریسک های ریسک عوامل، بلکه همچنین بر نوسانات سود عمومی پروژه، بی ثباتی کسب و کارهای پیش از موعد عوامل و همبستگی کسب و کار پیش از آن هر عامل بستگی دارد با پروژه مشترک نمونه ای از مثال مبتنی بر زیرساخت انرژی برای نشان دادن پیام های قانون به اشتراک گذاری برای شرکا استفاده می شود.

موضوعات مقاله