مشارکت دانشگاه و صنعت برای ارائه خدمات تحقیق و توسعه

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
44
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Technology transfer office (TTO) University–industry partnerships R&D contracts Regional effects
کلمات کلیدی :
دفتر انتقال فناوری (TTO)، مشارکت دانشگاهی-صنعت، قراردادهای تحقیق و توسعه، اثرات منطقه ای
عنوان فارسی :

مشارکت دانشگاه و صنعت برای ارائه خدمات تحقیق و توسعه

عنوان انگلیسی :

University–industry partnerships for the provision of R&D services

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315000375
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.01.023
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 44

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Technology transfer office (TTO) University–industry partnerships R&D contracts Regional effects

کلمات کلیدی : دفتر انتقال فناوری (TTO)، مشارکت دانشگاهی-صنعت، قراردادهای تحقیق و توسعه، اثرات منطقه ای

عنوان فارسی : مشارکت دانشگاه و صنعت برای ارائه خدمات تحقیق و توسعه

عنوان انگلیسی : University–industry partnerships for the provision of R&D services

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315000375چکیده انگلیسی
Technology Transfer Offices (TTOs) are the main institutions responsible for the establishment of university–industry partnerships. R&D contracts exemplify the indirect mechanisms through which enterprises and universities collaborate on a win–win basis. This study addresses organizational and institutional aspects that act as drivers for the establishment of successful university–industry partnerships. First, a series of regression models explain the determinants of R&D contracts. These models include two main dimensions: the university and the technology transfer office. Second, further analysis empirically explores whether universities in regions with a favorable environment enjoy greater active involvement in this particular knowledge transfer mechanism. The empirical study analyzes 2010 data for Spanish public universities. Results indicate that successful R&D contracts depend on university and TTO characteristics, and the university's location. The paper also presents a set of managerial implications for improving the establishment of university–industry partnerships.

چکیده فارسی
دفاتر انتقال فناوری (TTO) موسسات اصلی مسئول ایجاد مشارکت دانشگاهی-صنعت هستند. قراردادهای تحقیق و توسعه نشان می دهد که سازوکارهای غیرمستقیم که از طریق آن شرکت ها و دانشگاه ها بر مبنای هر دو طرف همکاری می کنند. این مطالعه به جنبه های سازمانی و نهادی اشاره دارد که به عنوان راننده برای ایجاد همکاری های موفق دانشگاهی و صنعتی عمل می کنند. اول، یک سری از مدل های رگرسیون عوامل تعیین کننده قراردادهای تحقیق و توسعه را توضیح می دهد. این مدل ها دارای دو بعد اصلی هستند: دانشگاه و اداره انتقال تکنولوژی. دوم، تحلیلی بیشتر به صورت تجربی به بررسی اینکه آیا دانشگاه هایی در مناطق دارای محیط مطلوب از دخالت فعالانه بیشتر در این مکانیسم انتقال دانش خاص برخوردار هستند، بررسی می شود. مطالعه تجربی داده های سال 2010 را برای دانشگاه های عمومی اسپانیا تحلیل می کند. نتایج نشان می دهد که قراردادهای موفق تحقیق و توسعه به ویژگی های دانشگاه و TTO و موقعیت دانشگاه بستگی دارد. این مقاله همچنین مجموعه ای از مفاهیم مدیریتی را برای بهبود مشارکت در صنعت دانشگاه و صنعت ارائه می دهد.

موضوعات مقاله