رشد شهری و حمل و نقل در کوالالامپور: آیا می توان دوچرخه سواری در سیستم حمل و نقل کوالالامپور گنجانیده شود؟

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
88
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
Cycling Sustainable mobility Changing travel behavior Commuting
کلمات کلیدی :
دوچرخه سواری، تحرک پایدار، تغییر رفتار رفت و آمد، رفت و آمد
عنوان فارسی :

رشد شهری و حمل و نقل در کوالالامپور: آیا می توان دوچرخه سواری در سیستم حمل و نقل کوالالامپور گنجانیده شود؟

عنوان انگلیسی :

Urban growth, and transportation in Kuala Lumpur: Can cycling be incorporated into Kuala Lumpur’s transportation system?

ژورنال :
Case Studies on Transport Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213624X17302791
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.cstp.2017.09.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 88

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Cycling Sustainable mobility Changing travel behavior Commuting

کلمات کلیدی : دوچرخه سواری، تحرک پایدار، تغییر رفتار رفت و آمد، رفت و آمد

عنوان فارسی : رشد شهری و حمل و نقل در کوالالامپور: آیا می توان دوچرخه سواری در سیستم حمل و نقل کوالالامپور گنجانیده شود؟

عنوان انگلیسی : Urban growth, and transportation in Kuala Lumpur: Can cycling be incorporated into Kuala Lumpur’s transportation system?

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213624X17302791چکیده انگلیسی
In recent years, cycling has emerged as an increasingly important consideration for national and local authorities around the world, primarily because of the public’s growing awareness about its health benefits and greenhouse emissions reduction. In the last decade, transport related policies in Malaysia and particularly in Kuala Lumpur have been seeking to support cycling as a travel mode, yet, cycling levels in Kuala Lumpur remain low and evidence about interventions are mixed. Data from an exploratory case study is used here to understand the transportation system planning and urban growth of Kuala Lumpur and their impact on cycling uptake, examining current status of cycling facilities in KL, evaluating effectiveness of the cycling interventions, and the attitudes of participants of cycling events towards using bicycle. Using a combination of evidences from existing literature, observation referring to the quality and use of the first bicycle pathway in Kuala Lumpur, interviews with city officials and a survey of people’s attitudes towards using bicycle, this exploratory research highlights the challenges that a car dependent city faces in its urban transformation and in promoting cycling, as well as the residents’ motivations and deterrents to use bicycle for commuting.

چکیده فارسی
در سال های اخیر، دوچرخه سواری به عنوان توجه فزاینده ای مهم برای مقامات ملی و محلی در سراسر جهان، به طور عمده به دلیل آگاهی رو به رشد عمومی در مورد مزایای بهداشتی و کاهش انتشار گلخانه ای ظهور کرده است. در دهه گذشته، سیاست های مربوط به حمل و نقل در مالزی و به ویژه در کوالالامپور به دنبال دوچرخه سواری به عنوان یک حالت سفر بوده است، با این حال، سطح دوچرخه سواری در کوالالامپور هنوز باقی مانده است و شواهد در مورد مداخلات همگانی است. داده ها از یک مطالعه موردی اکتشافی برای درک برنامه ریزی سیستم حمل و نقل و رشد شهری کوالالامپور و تأثیر آنها در مصرف دوچرخه سواری، بررسی وضعیت فعلی امکانات دوچرخه سواری در KL، ارزیابی اثربخشی مداخلات دوچرخه سواری و نگرش شرکت کنندگان رویدادهای دوچرخه سواری نسبت به استفاده از دوچرخه است . با استفاده از ترکیبی از شواهد موجود از پژوهش های موجود، مشاهده با اشاره به کیفیت و استفاده از مسیر دوچرخه اول در کوالالامپور، مصاحبه با مقامات شهری و بررسی نگرش مردم نسبت به استفاده از دوچرخه، این پژوهش اکتشافی را در چالش های شهری وابسته به ماشین در تحول شهری خود برجسته کرده و در ارتقاء دوچرخه سواری، و همچنین انگیزه های ساکنین و جلوگیری از استفاده از دوچرخه برای رفت و آمد، مواجه می شوند.

موضوعات مقاله