گیاهخواری ایده الی: چشم انداز الگوهای رژیم غذایی در جوامع آینده و حمایت از تغییرات اجتماعی

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
40
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Vegetarianism Meat consumption Collective futures Social change New Zealand
کلمات کلیدی :
گیاهخواری، مصرف گوشت، آیندۀ جمعی، تغییر اجتماعی، نیوزیلند
عنوان فارسی :

گیاهخواری ایده الی: چشم انداز الگوهای رژیم غذایی در جوامع آینده و حمایت از تغییرات اجتماعی

عنوان انگلیسی :

Vegetarian Utopias: Visions of dietary patterns in future societies and support for social change

ژورنال :
Futures
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328715000890
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.futures.2015.07.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 40

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Vegetarianism Meat consumption Collective futures Social change New Zealand

کلمات کلیدی : گیاهخواری، مصرف گوشت، آیندۀ جمعی، تغییر اجتماعی، نیوزیلند

عنوان فارسی : گیاهخواری ایده الی: چشم انداز الگوهای رژیم غذایی در جوامع آینده و حمایت از تغییرات اجتماعی

عنوان انگلیسی : Vegetarian Utopias: Visions of dietary patterns in future societies and support for social change

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328715000890چکیده انگلیسی
The current study draws on the collective futures framework to examine how visions of future societies where most people consume plant-based, vegetarian or vegan diets are related to current support for social change towards plant-based diets. Participants were 506 university students in Aotearoa New Zealand invited to imagine a society in 2050 where most individuals consume a plant-based, vegetarian, or vegan diet. A thematic analysis was conducted on responses to an open-ended item asking how these future societies would be different to today. Participants reported a variety of potential positive and negative outcomes for individuals and wider society. Subsequent analyses of attitudes scales investigated the relationships between the collective dimensions of plant-based future societies and support for policies to promote plant-based diets. For a vegetarian future, the strongest predictor of current support for social change was the expectation that widespread vegetarianism would reduce societal dysfunction. For a vegan future, the strongest predictor of support for social change was an expectation of increased warmth in a vegan society. Implications for theory and advocacy are discussed.

چکیده فارسی
مطالعه حاضر بر چارچوب آیندهی شرکتی تاکید دارد که چگونه دیدگاه جوامع آینده که اکثر مردم از رژیم های گیاهی، گیاهخواری یا گیاهی استفاده می کنند، به حمایت فعلی برای تغییر اجتماعی به رژیم های گیاهی وابسته است. شرکت کنندگان 506 دانشجو در Aotearoa نیوزیلند دعوت شدند تا جامعه ای را در سال 2050 تصور کنند که اکثر افراد یک رژیم غذایی گیاهی، گیاهی یا رژیمی را مصرف می کنند. تجزیه و تحلیل موضوعی بر روی پاسخ به یک آیتم باز بود که چگونه جوامع آینده با امروز متفاوت است . شرکت کنندگان نتایج مختلف مثبت و منفی بالقوه را برای افراد و جامعه گسترده ارائه دادند. تجزیه و تحلیل های بعدی از مقیاس نگرش بررسی روابط بین ابعاد جمعی جوامع آینده مبتنی بر گیاه و حمایت از سیاست های مربوط به رژیم های غذایی مبتنی بر گیاهان است. برای یک آینده گیاهخوار، قوی ترین پیش بینی حمایت جاری بر تغییر اجتماعی این بود که گیاهخواری گسترده باعث کاهش اختلالات اجتماعی خواهد شد. برای یک آینده گیاهی ، قوی ترین پیشگو کننده حمایت از تغییرات اجتماعی انتظار افزایش گرما در یک جامعه گیاهی بود. پیامدهای تئوری و حمایتی مورد بحث قرار گرفته است.

موضوعات مقاله