سرمایه ریسک، نیروی مالی و عملکرد سازمانی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
25
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Financial leverage Venture capital Enterprise performance GEM ;
کلمات کلیدی :
اهرم مالی، سرمایه ریسک، عملکرد سازمانی GEM؛
عنوان فارسی :

سرمایه ریسک، نیروی مالی و عملکرد سازمانی

عنوان انگلیسی :

Venture Capital, Financial Leverage and Enterprise Performance

ژورنال :
Procedia Computer Science
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916312297
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.07.048
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 25

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Financial leverage Venture capital Enterprise performance GEM ;

کلمات کلیدی : اهرم مالی، سرمایه ریسک، عملکرد سازمانی GEM؛

عنوان فارسی : سرمایه ریسک، نیروی مالی و عملکرد سازمانی

عنوان انگلیسی : Venture Capital, Financial Leverage and Enterprise Performance

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916312297چکیده انگلیسی
This paper aims to study the relationship among venture capital (VC), financial leverage and enterprise performance by empirical study, utilizing the data from China's GEM (Growth Enterprises Market) listed companies of 2010-2014. The empirical results show that: VC is positively related to enterprise performance, and financial leverage is negatively correlated with corporate performance; Moreover, further research indicates that this negative relationship becomes larger and more significant in the VC-backed firms by introducing the cross term of VC and financial leverage.

چکیده فارسی
این مقاله با هدف بررسی رابطه سرمایه گذاری (VC)، اهرم مالی و عملکرد سازمانی با مطالعه تجربی، با استفاده از داده های شرکت GEM (رشد بازار سرمایه) در سال 2010-2014 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تجربی نشان می دهد که: VC با عملکرد سازمانی رابطه مثبت دارد و اهرم مالی با عملکرد شرکت ها منفی است؛ علاوه بر این، تحقیقات بیشتر نشان می دهد که این رابطه منفی بزرگتر و قابل توجه تر در شرکت های حمایت شده توسط VC با معرفی مقطع زمانی VC و اهرم مالی می شود.

موضوعات مقاله