باد مزرعه متصل به DFIG / بازگشت به عقب مبدل مدل گذار برای مطالعات یکپارچه شبکه

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
37
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Wind power generation DFIG wind generator full-order transient model Wind farm node Thevenin impedance Grid and rotor side converter multi-loop control Decoupling control Operational modes of the generator
کلمات کلیدی :
تولید انرژی باد، ژنراتور باد DFIG، مدل کامل گذرا، گره باد مزرعه، مقاومت ظاهری تیینین ، کنترل چند حلقه ای مبدل های کنترلی و شبکه ای، کنترل جدا، حالت های عملیاتی ژنراتور
عنوان فارسی :

باد مزرعه متصل به DFIG / بازگشت به عقب مبدل مدل گذار برای مطالعات یکپارچه شبکه

عنوان انگلیسی :

Wind farm node connected DFIG/back-to-back converter coupling transient model for grid integration studies

ژورنال :
Energy Conversion and Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890415009085
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.enconman.2015.09.063
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 37

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Wind power generation DFIG wind generator full-order transient model Wind farm node Thevenin impedance Grid and rotor side converter multi-loop control Decoupling control Operational modes of the generator

کلمات کلیدی : تولید انرژی باد، ژنراتور باد DFIG، مدل کامل گذرا، گره باد مزرعه، مقاومت ظاهری تیینین ، کنترل چند حلقه ای مبدل های کنترلی و شبکه ای، کنترل جدا، حالت های عملیاتی ژنراتور

عنوان فارسی : باد مزرعه متصل به DFIG / بازگشت به عقب مبدل مدل گذار برای مطالعات یکپارچه شبکه

عنوان انگلیسی : Wind farm node connected DFIG/back-to-back converter coupling transient model for grid integration studies

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890415009085چکیده انگلیسی
This paper presents the explicit electromagnetic transient model of a Doubly Fed Induction Generator (DFIG), that includes its coupling with the back-to-back converter, when the generator/converter set is connected to the wind farm’s Thevenin equivalent, as seen from DFIG’s terminals. Besides that, DFIG’s grid side converter control system is defined in detail, so that expressions for the direct tuning of all compensators are provided. The overall electromechanical wind generator model includes 24 state variables: four mechanical, eleven electrical, and nine more – one for each controller – associated to the control system. The developed model is complemented with a state machine that implements the sequential control among the different stages that define its operational modes. Simulation and experimental results show that the developed model is able to predict the behaviour of the generator in short and long term scenarios.

چکیده فارسی
این مقاله مدل موقت الکترومغناطیسی منحصر به فردی از یک ژنراتور القایی بطور فشرده (DFIG) را شامل می شود که شامل جفت شدن آن با مبدل برگشت به عقب است، زمانی که مجموعه ژنراتور / مبدل به معادله تینین مزرعه باد متصل است، همانطور که از DFIG دیده می شود پایانه ها علاوه بر این، سیستم کنترل تبدیل مبدل شبکه DFIG به طور دقیق تعریف شده است، به طوری که عبارات برای تنظیم مستقیم همه جبران کننده ها ارائه می شوند. ژنراتور الکترومکانیکی کلی شامل 24 متغیر حالت: چهار مکانیکی، 11 مورد الکتریکی و نه بیشتر - یک برای هر کنترلر - مربوط به سیستم کنترل است. مدل توسعه یافته با دستگاه دولتی که کنترل پی در پی را در میان مراحل مختلف که حالت های عملیاتی آن را تعریف می کند، تکمیل می شود. شبیه سازی و نتایج تجربی نشان می دهد که مدل توسعه یافته قادر به پیش بینی رفتار ژنراتور در سناریوهای کوتاه مدت و بلند مدت است.

موضوعات مقاله